Hệ sinh thái của Tập đoàn OSP bao gồm năm công ty thành viên có sự thống nhất cao về chiến lược, mục tiêu phát triển, nhưng độc lập về thương hiệu. Hiện nay, hệ sinh thái của OSP đang hoạt động trên các lĩnh vực chính là Kinh doanh Viễn thông và Tư vấn, phát triển Giải pháp công nghệ.